Dyrektor Centrum Biznesowego

Dyrektor Centrum Biznesowego
Miejsce pracy: Stargard
Pion Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Czy wiesz, że Bank Pekao SA…
Został założony w 1929 roku i jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. To lider segmentu Private Banking oraz wiodący bank korporacyjny, w którym niemal co druga firma w Polsce prowadzi swój rachunek. Bank, obsługuje także ponad 5,5 mln Klientów detalicznych. W ramach grupy kapitałowej działa kilkanaście spółek będących liderami w zakresie działalności maklerskiej, leasingu, faktoringu i inwestycji finansowych.

Jako pierwszy udostępnił w Polsce bankomat, wydał pierwszą kartę kredytową, uruchomił biuro maklerskie, zastosował w praktyce biometrię w bankowości a także wprowadził, jako pierwszy kartę wielowalutową i płatności HCE. Od 1998 roku obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20.

Zatrudnia blisko 15 tys. pracowników i jest jednym z większych pracodawców w Polsce. Kolejny rok z rzędu otrzymał tytuł Top Employer. To prestiżowe wyróżnienie dla najlepszych pracodawców na rynku.
Ta praca jest dla Ciebie, jeśli:
 • Posiadasz wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: ekonomia, zarządzanie, finanse)
 • Masz doświadczenie w zarządzaniu zespołem poparte sukcesami i dobrymi wynikami
 • Znasz funkcjonowanie Małych i Średnich firm
 • Potrafisz ocenić kondycję ekonomiczno- finansową przedsiębiorstwa prowadzącego pełną rachunkowość
 • Znasz techniki sprzedaży produktów i usług bankowych
 • Posiadasz umiejętność budowania długotrwałych relacji biznesowych
 • Jesteś otwarty na nowe wyzwania i działania w dynamicznym środowisku pracy
 • Znasz język angielski
 • Posiadasz znajomość obsługi aplikacji komputerowych
 • Charakteryzuje Cię wysoki poziom kultury osobistej
 • Chciałbyś rozwijać się i doskonalić zawodowo
 • Posiadasz prawo jazdy kat. B
Z naszej strony możesz liczyć na:
 • Zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • Premię uzależnioną od wyników i zaangażowania oraz nagrody za działania sprzedażowe
 • Prywatną opiekę medyczną dla Ciebie i Twojej rodziny na preferencyjnych warunkach
 • Kartę MultiSport i Ubezpieczenie Grupowe na korzystnych warunkach
 • System szkoleń i programów rozwojowych
 • Dostęp do Wewnętrznej Giełdy Pracy
 • Możliwość pracy zdalnej
 • Przyjazną atmosferę w pracy
W naszym zespole będziesz odpowiadać za:
 • Zarządzanie podległym zespołem odpowiedzialnym za sprzedaż produktów i usług bankowych dedykowanych Małym i Średnim Przedsiębiorstwom
 • Wyniki zespołu
 • Budowanie długofalowych relacji z Klientami kluczowymi dla Banku
 • Wspieranie, motywowanie i rozwój podległego zespołu
 • Budowanie wizerunku Banku
 • Promowanie alternatywnych kanałów dystrybucji oferowanych przez Bank
Analizujemy każdą aplikację.
Jednak skontaktujemy się tylko z wybrnymi osobami.

Nr wpisu do rejestru 19644
Klauzula informacyjna PekaoDirect

Administrator
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Spółka Pekao Direct Sp. z o.o.
Inspektor ochrony danych
Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: iod@pekaodirect.pl
Cel i podstawy przetwarzania
Pekao Direct będzie przetwarzała Państwa dane osobowe w celach związanych z:
 1. prowadzeniem i administrowaniem procesami rekrutacyjnymi z Państwa udziałem, w tym otrzymywania informacji o ofertach pracy lub współpracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Kodeksem Pracy, w zakresie danych osobowych w tych przepisach wskazanych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w pozostałym zakresie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)  i/lub
 2. przesyłaniem informacji handlowej za pośrednictwem poczty elektronicznej - w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) i/lub
 3. podjęciu kontaktu za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego - w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Każda z powyższych zgód może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Dane osobowe kandydatów do pracy w Banku Pekao SA będą przetwarzane w celu przeprowadzenia pierwszego etapu rekrutacji – pozyskania CV oraz selekcji kandydatów.
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcą Państwa danych osobowych będą:
 1. Bank Pekao SA w przypadku pozytywnego zakończenia pierwszego etapu rekrutacji i wyrażenia zgody na udostępnienie Państwa danych do Banku Pekao SA, który stanie się wówczas odrębnym administratorem Państwa danych osobowych. Przed wyrażaniem zgody na udostępnienie danych do Banku Pekao SA otrzymają Państwo informację dotyczącą sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych przez Bank Pekao SA,
 2. podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie odrębnych umów współpracy, w szczególności w zakresie usług doradczych oraz wsparcia informatycznego i teleinformatycznego.
Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przetwarzane przez 12 miesięcy.
Prawa osób, których dane dotyczą Mają Państwo prawo do:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;
 5. prawo do przenoszenia danych osobowych (w zakresie w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody)
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne i nie warunkuje możliwości wzięcia w nim udziału.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Administrator danych
Administratorem danych jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57 (dalej również jako „Bank”).
Dane kontaktowe
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: info@pekao.com.pl, telefonicznie pod numerem 801 365 365, (22) 59 12 232 lub pisemnie: Bank Pekao SA – Centrala, ul. Grzybowska 53/57, skrytka pocztowa 1008, 00-950 Warszawa
U administratora danych osobowych wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email: IOD@pekao.com.pl lub pisemnie: Bank Pekao SA – Centrala, ul. Grzybowska 53/57, skrytka pocztowa 1008, 00-950 Warszawa. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.
Osoba, której dane dotyczą, w zakresie przetwarzania danych osobowych może skorzystać z przysługujących jej praw za pośrednictwem następujących kanałów komunikacji: adres email: IOD@pekao.com.pl, telefonicznie pod numerem 801 365 365, (22) 59 12 232 lub pisemnie: Bank Pekao SA – Centrala, ul. Grzybowska 53/57, skrytka pocztowa 1008, 00-950 Warszawa.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:
 1. przeprowadzenie procesu rekrutacji prowadzonego przez administratora danych – podstawą prawną przetwarzania są przepisy Kodeksu pracy, oraz zgoda – w zakresie danych, które nie są przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu pracy,
 2. przeprowadzenie przyszłych procesów rekrutacji, prowadzonych przez administratora danych – podstawą przetwarzania jest zgoda, o ile została wyrażona.
Kategorie danych osobowych
Bank przetwarza następujące rodzaje Pani/Pana danych osobowych: imię (imiona) i nazwisko, dane kontaktowe, dane, których podanie jest niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku tj. dotyczące wykształcenia, kwalifikacji, dane dotyczące doświadczenia zawodowego a także inne dane, które dobrowolnie umieścił/a Pan/Pani w swoich dokumentach aplikacyjnych.
Odbiorcy danych
Administrator będzie przekazywał Pani/Pana dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora w zakresie usług związanych z prowadzeniem rekrutacji pracowników lub udostepnieniem systemów informatycznych dla celów rekrutacji - przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora. Szczegółowe informacje na temat odbiorców danych znajdują się na stronie internetowej pod adresem www.pekao.com.pl
Administrator będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom z grupy PEKAO wyłącznie za Pani/Pana zgodą. Okres przechowywania danych
Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe nie dłużej niż do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych. .
Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
Źródło pochodzenia danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione Bankowi przez innego administratora w oparciu o zgodę, której udzielił Pan/Pani na udostępnienie danych Bankowi w celach rekrutacyjnych.
Podobne oferty pracy

Posiadasz wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: ekonomia, zarządzanie, finanse) Masz doświadczenie w zarządzaniu zespołem poparte sukcesami i...

Dyrektor Centrum Biznesowego

23 Marca 2020

Pekao Direct Agencja Zatrudnienia,

małopolskie / Kraków

Twoja rola odpowiadasz za realizację celów biznesowych w placówce bankowej zarządzasz zespołem Doradców oraz procesem sprzedaży inicjujesz i wspierasz...

Dyrektor Placówki Bankowej

17 Marca 2020

Credit Agricole Bank Polska S.A. ,

wielkopolskie / Wolsztyn