Dyrektor Oddziału

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA (IGB MAZOVIA) została utworzona na podstawie zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2010 roku poprzez przekształcenie i połączenie: Gospodarstwa Pomocniczego Warszawa – Bemowo przy Areszcie Śledczym Warszawa Białołęka, Wielobranżowego Gospodarstwa Pomocniczego – Stacji Obsługi Samochodów przy Areszcie Śledczym Warszawa Mokotów oraz Gospodarstwa Pomocniczego Zakładu Produkcyjnego przy Zakładzie Karnym w Sieradzu. IGB Mazovia prowadzi szeroką działalność produkcyjną, usługowo – handlową, projektową i inwestycyjną. Na mocy Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2019 r. Instytucje Gospodarki Budżetowej podległe Ministerstwu Sprawiedliwości zostały włączone do Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia z siedzibą w Warszawie. Obecnie IGB Mazovia posiada cztery oddziały w: Warszawie, Gdańsku, Rzeszowie, Wołowie.

 

Poszukujemy kandydatów na poniższe stanowisko:

Dyrektor Oddziału
Miejsce pracy: Wołów

Opis stanowiska:

 • kierowanie działalnością zakładów produkcyjnych,
 • zarzadzanie i nadzór nad pracą kilkudziesięcioosobowego zespołu,
 • optymalizowanie wyniku finansowego zakładów znajdujących się w strukturze organizacyjnej oddziału IGB Mazovia w Wołowie,
 • analizowanie przebiegu procesu produkcyjnego pod kątem jakości wyrobów, obniżenia kosztów wykonywania i stosowania właściwych materiałów zastępczych,
 • zapewnienie efektywnej realizacji procesu produkcyjnego w oparciu o kryteria bezpieczeństwa, jakości, dyscypliny, produktywności i terminowości,
 • zapewnienie bezawaryjnej realizacji procesu produkcyjnego oraz nadzór nad prawidłowymi warunkami BHP,
 • tworzenie strategii produkcji oraz kontrola ich realizacji,
 • monitorowanie eksploatacji sprzętu i regularne zlecanie prac konserwacyjnych i naprawczych,
 • tworzenie analiz i raportów na potrzeby Centrali.

Nasze wymagania:

 • wyższe wykształcenie,
 • przynajmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w dziale produkcji,
 • doskonała znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem zakładem produkcyjnym,
 • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji oraz samodzielność w działaniu,
 • wysoki poziom zdolności komunikacyjnych,
 • prawo jazdy kat B,
 • bardzo dobra obsługa pakietu MS Office/ Excel,
 • umiejętność delegowania zadań oraz egzekwowania ich realizacji przez podległy personel,
 • wysoko rozwinięte kompetencje negocjacyjne i analityczne,
 • wiedza o metodach i technikach optymalizacji produkcji,
 • znajomość narzędzi zarządzania jakością,
 • obszerna wiedza techniczna z zakresu prowadzonej przez zakład produkcyjny działalności – znajomość maszyn oraz technologii i innych produkcji,
 • wiedza z zakresu prawa zamówień publicznych,
 • odporność na stres.

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • niezbędne narzędzia do wykonywanej pracy,
 • dofinansowanie do pakietu medycznego oraz ZFŚS,
 • możliwość zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych.
Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
Za wszystkie zgłoszenia serdecznie dziękujemy.Klauzula informacyjna

Realizując obowiązek wynikający z Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że:
Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach składanych przez Państwa w związku z ubieganiem się o zatrudnienie jest Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA z siedzibą przy ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa. Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail : sekretariat@igbmazovia.pl lub telefonicznie pod nr tel.22 328 60 01

Administrator informuje, że:
1. Kontakt z inspektorem ochrony danych w sprawach dot. danych osobowych oraz praw osób których dane dotyczą realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@igbmazovia.pl
2. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji oraz kontakt z osobą ubiegającą się o zatrudnienie. Po wyrażeniu dodatkowej zgody dane osobowe mogą być przetwarzane na potrzeby przyszłych rekrutacji.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. na podstawie przepisu art. 22 [1] Kodeks pracy. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o zatrudnienie przekaże z własnej inicjatywy szerszy zakres danych osobowych, niż wymagany, będą one przetwarzane w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie wyrażonej zgody w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, którym jest fakt ich przesłania. W oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO będą przetwarzane dane w celach przyszłych rekrutacji.
4. Dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników administratora zaangażowanych w procesy rekrutacyjne.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji procesu rekrutacji na dane stanowisko nie dłużej niż 3 miesiące od wyboru kandydata na to stanowisko, a w przypadku przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku. Dane przetwarzane na podstawie zgody niezależnie od wskazanego okresu będą przetwarzane do momentu jej cofnięcia.
6. Podanie danych, o których mowa w ogłoszeniach i ofertach pracy, jest wymagane określonymi przepisami prawa i jest niezbędne dla skutecznego przeprowadzenia procesu rekrutacji. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji na dane stanowisko. Tam gdzie kandydat podaje dane w szerszym zakresie niż wymagany lub na potrzeby przyszłych rekrutacji, podaje jej dobrowolnie.
7. Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec administratora z następujących praw:
a) żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania (art. 15 i art. 16 RODO),
b) żądania ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
c) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych (ul. Stawki 2, Warszawa).
8. Realizacja praw, o których mowa w pkt 7 lit. a) - c) możliwa jest za pośrednictwem adresu e-mail: rekrutacja@igbmazovia.pl lub pod numerem telefonu 22 328 63 42, a także drogą listowną przesyłając żądanie na adres siedziby ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa.
9. Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej danych osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej danymi osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.
Podobne oferty pracy

Odpowiedzialność za sprzedaż i budżet jednostki, Rozwój lokalnego rynku dystrybucji w kanale tradycyjnym, Realizowanie polityki zakupowej, Współpraca z...

Dyrektor Centrum

16 Lutego 2021

Klient portalu Praca.pl,

wielkopolskie /

Co mamy dla Ciebie? Hybrydowy model pracy - połączenie pracy zdalnej z pracą stacjonarną. Narzędzia do pracy online, które wspierają sprzedaż i...

Dyrektor Obszaru Sprzedaży

16 Lutego 2021

Nationale-Nederlanden,

pomorskie / Gdańsk, Gdynia, Sopot

contract of employment type of contract 9:00 - 17:00 work hours Zajęcza 15, Warszawa this is the location of our office Working time per task 20% -...

Head of Compliance Centre of expertise [rekrutacja online]

12 Lutego 2021

ING Tech Poland,

mazowieckie / Warszawa