Dyrektor

Ogłoszenie numer: 8069109, z dnia 2023-03-27

Samodzielne Koło Terenowe STO

Zespół Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Człuchowie

Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Człuchowie

Wpis do ewidencji Kuratorium - decyzja Kuratorium Oświaty i Wychowania w Słupsku nr 12/90 z dnia 16.07.1990r.
Organ prowadzący: Samodzielne Koło Terenowe STO nr 131 w Człuchowie.

Dyrektor

Miejsce pracy: Człuchów

 

Opis stanowiska

Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego  Społecznego Towarzystwa Oświatowego nr 131 w Człuchowie ul. Jana III Sobieskiego 7a 77-300 Człuchów  ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora  Zespołu Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Człuchowie

 

Zakres zadań:

 • kreowanie i wdrażanie planu rozwoju działalności placówki,
 • kierowanie działalnością Szkoły,
 • zarządzanie obiegiem dokumentacji zgodnie z przepisami prawa oświatowego,
 • sprawowanie nadzoru nad prawidłowym realizowaniem procesu kształcenia,
 • opracowanie i realizacja planów pracy szkoły, szkolnych planów nauczania, układanie planów zajęć, organizacja  egzaminów  zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

Wymagania

 

Poszukujemy osoby z doświadczeniem w zarządzaniu placówkami oświatowymi oraz pasji do edukacji. Nasza Szkoła to miejsce, w którym stawiamy na całościowy rozwój ucznia - zarówno w zakresie wiedzy, jak i umiejętności społecznych i emocjonalnych.

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • doświadczenia w zarządzaniu placówkami oświatowymi
 • posiadania kwalifikacji pedagogicznych
 • znajomości aktualnych przepisów prawa oświatowego
 • umiejętności efektywnego zarządzania zespołem
 • wysokiej kultury osobistej i umiejętności komunikacyjnych
 • pasji do edukacji i zaangażowania w jej rozwój

Minimalne wymagania wobec kandydatów:

 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • kwalifikacje pedagogiczne,
 • studia podyplomowe z zakresu zarządzania.
 • stopień awansu zawodowego nauczyciela,
 • bardzo dobre umiejętności organizacyjne,
 • znajomość przepisów oświatowych
 • samodzielność i inicjatywa w działaniu,
 • doświadczenie w zarządzaniu placówką oświatową  – mile widziane,
 • umiejętność prowadzenia wystąpień publicznych,
 • gotowość do zaangażowania.

Wymagane dokumenty:

 • uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły,
 • życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
  • stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela
  • stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego
  • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem, wraz z oświadczeniem, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wg poniższego wzoru: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, str. l w celach zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu"
  • oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata
  • - imię (imiona) i nazwisko
  • -datę i miejsce urodzenia
  • -obywatelstwo
  • -miejsce zamieszkania oraz adres do korespondencji
  • oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
  • poświadczonych  przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentów potwierdzających posiadanego wymaganego stażu pracy , o którym mowa w punkcie 3: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia
  • poświadczonych  przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą
  • oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
  • oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo  lub umyślne przestępstwo skarbowe
  • w przypadku cudzoziemca- poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię - dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2021 r. poz.672), lub -dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku filologia polska lub dokument potwierdzający prawo do wykonywania 

Oferujemy

 • pracę w dynamicznie rozwijającej się szkole
 • możliwość realizacji własnych pomysłów i kreatywności w zakresie zarządzania i dydaktyki
 • wsparcie ze strony Zespołu Pedagogicznego oraz Zarządu  Stowarzyszenia Prowadzącego Szkołę
 • stabilne warunki zatrudnienia i konkurencyjne wynagrodzenie
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
Podobne oferty pracy

Twój zakres obowiązków: budowanie pozytywnego wizerunku szkoły w lokalnym środowisku, opracowywanie i prawidłowa realizacja planu pracy szkoły, między...

Dyrektor Szkoły Ponadpodstawowej

29 Marca 2023

TEB Edukacja,

łódzkie / Łódź

Twój zakres obowiązków budowanie pozytywnego wizerunku szkoły w lokalnym środowisku, opracowywanie i prawidłowa realizacja planu pracy szkoły, między...

Dyrektor Technikum

28 Marca 2023

TEB Edukacja,

wielkopolskie / Ostrów Wielkopolski

Przygotowaliśmy dla Ciebie: Umowę o pracę Wynagrodzenie stałe + atrakcyjny system premiowy Możliwość rozwoju dzięki pakietowi szkoleń Benefity...

Wicedyrektor Szkoły

28 Marca 2023

Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" Sp. z o.o.,

lubelskie / Lublin