Zastępca dyrektora programowego ds. wydarzeń

CENTRUM NAUKI KOPERNIK

poszukuje osób do pracy na stanowisku:

Zastępca dyrektora programowego ds. wydarzeń
Warszawa

Zastępca dyrektora programowego ds. wydarzeń kieruje Pracownią Wydarzeń – 35 osobowym zespołem edukatorów, organizatorów wydarzeń i specjalistów z zakresu komunikacji nauki i edukacji. Odpowiada za strategię i rozwój. Nadzoruje realizacje programu wydarzeń i aktywności, których zadaniem jest inspirowanie i prowadzenie dialogu dotyczącego globalnych i lokalnych wyzwań na styku nauki i społeczeństwa oraz kształtowanie postaw i promowanie praktyk opartych na dowodach naukowych.

Do powyższych działań należą flagowe wydarzenia organizowane co roku - Piknik Naukowy CNK i Polskiego Radia SA oraz Festiwal Przemiany, jak również regularne, cykliczne działania o charakterze pokazów, warsztatów i spotkań z ekspertami. Zastępca dyrektora programowego ds. wydarzeń nadzoruje projekty związane z mobilnymi wystawami naukowymi odwiedzającymi szkoły w całej Polsce. Odpowiada również za, tworzenie edukacyjnych treści do mediów społecznościowych i organizację wydarzeń on-line.

W strukturze podlega Dyrektorowi Programowemu i blisko współpracuje z innymi jego zastępcami oraz pozostałymi dyrektorami instytucji. Bezpośrednio nadzoruje pracę kierowników Pracowni oraz wybranych kierowników projektów w ramach obowiązującej metodyki projektowej.

Poprzez powiększanie sieci kontaktów i tworzenie partnerstw reprezentuje Instytucję w Polsce i zagranicą.

 

Niezbędne kompetencje i umiejętności:
 • umiejętność tworzenia i operacjonalizacji strategii organizacji;
 • umiejętność organizacji pracy własnej, nadawania priorytetów zadaniom, inicjatywa w podejmowaniu wyzwań;
 • umiejętność kierowania zespołem, w szczególności w zakresie:
  • nadzoru nad kwestiami merytorycznymi i organizacyjnymi prowadzonych działań, włącznie z budżetem jednostki;
  • wyznaczania celów zgodnych ze strategią CNK i monitorowania ich realizacji;
  • motywowania pracowników;
  • wspomagania pracowników w rozwoju kompetencji i wiedzy fachowej;
 • wiedza zawodowa i umiejętność fachowego działania w zakresie komunikacji naukowej i/lub społecznego zaangażowania w naukę (PES) i/lub nauki obywatelskiej oraz w zakresie edukacji STEM;
 • umiejętność organizacji wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, realizacji długoterminowych programów i projektów oraz wspierania rozwoju sieci współpracy;
 • pasja do nauki i angażującej edukacji STEM, orientacja w globalnych wyzwaniach na styku społeczeństwa i nauki;
 • umiejętność podejmowania decyzji i odpowiedzialność;
 • orientacja na odbiorcę;
 • kreatywność, innowacyjność, umiejętność łączenia ze sobą idei z różnych dziedzin;
 • zorientowanie na pracę zespołową, komunikatywność i wysoka kultura osobista.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe (min. magister);
 • minimum 5 lat doświadczenia na stanowisku kierowniczym, w którego zakres wchodziło tworzenie i realizacja strategii organizacji;
 • minimum 5 lat doświadczenia w instytucji kultury na stanowisku, związanym z tworzeniem programu lub analogiczne doświadczenie z innych organizacji np. dot. zarządzania projektami;
 • znajomość języka angielskiego – biegłość w mowie i piśmie;
 • znajomość pakietu MS Office lub analogicznych.
Mile widziane:
 • wykształcenie lub doświadczenie zawodowe w obszarze nauk przyrodniczych;
 • kwalifikacje zarządcze i/lub z zakresu metod projektowych;
 • umiejętność realizacji zadań w instytucji podlegającej ustawie o finansach publicznych i prawu zamówień publicznych;
 • osobiste doświadczenie w produkcji wydarzeń i/lub prowadzeniu komunikacji naukowej w szczególności w roli edukatora/moderatora/facylitatora;
 • znajomość polskiego i europejskiego środowiska komunikacji naukowej i popularyzacji nauki;
 • znajomość narzędzi do planowania i realizacji projektów (np. MS Project);
 • znajomość innych niż język angielski języków obcych.
Oferujemy:
 • ambitne wyzwania zawodowe oraz inspirujące środowisko pracy;
 • realny wpływ na tworzenie strategii instytucji, prowadzone działania oraz realizowane wydarzenia;
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.

W aplikacji prosimy o umieszczenie klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Nauki Kopernik moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Zostałam/łem poinformowana/y, że administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20. Oświadczam, iż jestem świadoma/y prawa do wglądu do swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych, a dane zostały podane dobrowolnie.”

Zgłoszenia bez załączonej powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.


1. Informujemy, ze administratorem podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 (dalej jako „CNK”).

2. Te dane osobowe, które zostały wymienione w Kodeksie Pracy, przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania pozostałych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.

3. Dane zbierane są w celu realizacji danego procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, także w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez CNK.

4. Dane przetwarzane będą przez okres do 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na udział w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez CNK, przez okres 12 miesięcy od dnia przesłania zgłoszenia.

5. Informujemy, że podane w zgłoszeniu dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz CNK oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

7. Ponadto informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne przy czym jest warunkiem niezbędnym do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwy udział w prowadzonym przez CNK procesie rekrutacyjnym.

10. Decyzje dotyczące podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

11. Kontakt z CNK, w tym z osobą realizująca w CNK obowiązki inspektora ochrony danych, możliwy jest w formie pisemnej na adres podany w pkt. 1 powyżej, lub w formie elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl.


Więcej o Centrum Nauki Kopernik na www.kopernik.org.pl

Podobne oferty pracy